Φόρμα επικοινωνίας & emails τμημάτων
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ info@diklis.gr
ΙΔΡΥΤΗΣ fotopoulos@diklis.gr
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ karkoula@diklis.gr
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ auto@diklis.gr
ΤΜΗΜΑ ΖΗΜΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ claims@diklis.gr
ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣ genikoi@diklis.gr
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ mattheou@diklis.gr