Νομική προστασία οικογενείας
  • Νομική προστασία αποζημίωσης
  • Ποινική Νομική Προστασία
  • Νομική Προστασία διαφορών από εργασιακές Σχέσεις
  • Νομική Προστασία για διαφορές  με Ασφαλιστικά Ταμεία
  • Νομική Προστασία Συμβάσεων
  • Νομική Προστασία για διαφορές από την κατοικία
  • Νομική Προστασία διαφορών εξ’ ιδίων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
  • Special Οικογενειακή