Νομική προστασία ενοχικών συμβάσεων
  • Αξιώσεις από διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές
  • Αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές
  • Απλήρωτα τιμολόγια
  • Αλληλόχρεοι λογαριασμοί
  • Διαφορές  με τους προμηθευτές για μη έγκαιρη παράδοση, ελλατωματική ποιότητα, υπαναχώρηση στα συμφωνηθέντα κλπ